อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็จะเข้าสู่ปี 2020 กันแล้ว หลายคนคงจะได้เรียนรู้ทักษะอะไรหลาย ๆ อย่างจากที่ทำงานกันบ้างแล้ว วันนี้แอดมินก็เลยจะมาพูดถึงทักษะที่ทุกคนควรให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นทักษะที่ทุกคนควรมีในที่ทำงาน โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลแบบนี้ ซึ่งเป็นทักษะที่จะพาให้ทุกคนประสบความสำเร็จในปี 2020 และปีถัดไปได้ค่ะ โดยทักษะที่ทาง JobCute จะพูดถึงต่อไปนี้ เป็นทักษะที่จะช่วยให้การทำงานของคุณและทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปในทางบวก เราไปดูกันเลยค่ะว่ามีทักษะอะไรบ้าง

8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

1. ทักษะการแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน (Complex Problem Solving)

เชื่อว่าหลายคนเคยเป็นใช่ไหมคะ เวลาที่เจอกับปัญหาที่ยากซับซ้อน แล้วไม่รู้จะจัดการหรือรับผิดชอบอย่างไร ทำให้เราถึงกับปวดหัว เครียดและบางครั้งก็จมไปกับปัญหาโดยที่ไม่รู้ตัวเลย อย่างไรก็ตาม เราต้องเปลี่ยนวิธีคิด จากการคิดมากและเปลี่ยนเป็นลงมือแก้ปัญหาแทน โดยมีวิธีจัดการกับปัญหาดังกล่าว ดังนี้

 • การคิด วิเคราะห์ ในการแก้ปัญหาที่ไม่เคยเจอมาก่อนในสถานการณ์ที่คับขัน
 • การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถจัดการปัญหาให้ดีขึ้น
 • มีการคิดหาวิธีรับมือและป้องกันปัญหาที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

2. ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking Skill)

โดยทั่วไปแล้ว ในการทำงานนั้นเราจำเป็นต้องมีการวางแผนและคิดกลยุทธ์เป็นประจำ ซึ่งถือว่าเป็นศิลปะในการทำงานโดยเกิดจากการคิดอย่างเป็นเหตุผลเชิงตรรกะและวางแผนอย่างรอบคอบ มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่นและสามารถพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ได้ จนสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุด ข้อดีของการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้

 • มีทักษะการวิเคราะห์วางแผนอย่างเป็นขั้นตอนและสามารถบรรลุเป้าหมายได้
 • การคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสามารถตรวจสอบ วัดผลได้
 • การคิดแบบเหตุผลเชิงตรรกะและเชิงกลยุทธ์ในการพิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

3. ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity Thinking Skill)

ความคิดสร้างสรรค์ เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ต้องฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอ ซึ่งเป็นการนำความรู้รวมกับประสบการณ์ที่เรามี  มาสร้างเป็นไอเดียใหม่ ๆ จากการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ฝึกคิดนอกกรอบและเปิดใจยอมรับ ตลอดจนกล้าที่จะลองทำ และที่สำคัญต้องเรียนรู้ที่จะตั้งคำถามอยู่เสมอกับทุก ๆ สถานการณ์ ซึ่งสามารถทำให้เราได้เปิดมุมมองใหม่ ๆ ได้มากยิ่งขึ้นเลยทีเดียว ข้อดีของการคิดนอกกรอบมีดังต่อไปนี้ค่ะ

 • การคิดนอกกรอบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น และยังพาตัวเองไปเจอสถานการณ์ใหม่ ๆ อีกด้วย
 • การฝึกการตั้งคำถามเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เปิดใจที่จะรับและกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ
 • การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำข้อมูลมาต่อยอดใส่ไอเดีย สามารถทำให้เกิดผลงานชิ้นใหม่ได้
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

4. ทักษะความเป็นผู้นำและการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Leadership & People Management Skill)

อีกหนึ่งทักษะที่สามารถจะทำให้เติบโตในอนาคตได้นั่นคือ ทักษะการเป็นผู้นำ ที่คอยทำหน้าที่ดูแลและนำพาทีมงานไปให้ถูกทิศทาง ซึ่งทักษะนี้ต้องมีความสามารถในการบริหารคนให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสร้างความไว้วางใจจากคนในทีมได้ ซึ่งทักษะนี้สามารถพัฒนาทีมงานได้ดี ดังต่อไปนี้

 • กระตุ้นให้ทีมงานมีประสิทธิภาพและดึงความสามารถของทีมออกมาได้
 • การบริหารงานและมอบหมายงาน ต้องให้ตามความเหมาะสมของความสามารถของแต่ละคน
 • ทักษะผู้นำที่ดี ต้องกล้าคิด กล้าลงมือทำ รับผิดชอบและเป็นที่พึ่งพาได้
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

5. ทักษะการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรมและต่างวัย (Cross Culture & Generational Skill)

การทำงานในปัจจุบัน เราต้องทำงานประสานกับหลากหลายองค์กร ต่างวัฒนธรรม ต่างวัย ต่างแนวคิด ดังนั้น ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่นต้องมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เป็นทักษะที่จะทำให้เราทำงานได้เป็นอย่างดีและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 • ต้องมีทักษะการเจรจาการต่อรองกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ในการทำงาน
 • รู้และเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนและทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

6. ทักษะการบริหารจัดการทางด้านอารมณ์ (Emotional Intelligence Skill)

ในแต่ละวันของการทำงานนั้น เราเจอะเจอกับผู้คนที่มีความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ และแน่นอนค่ะว่าคนที่สามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้นั้น ส่งผลให้มีสุขภาพจิตที่ดี มองโลกในแง่ดี มีความมุ่งมั่นแน่วแน่ มีเหตุผล สติและมีความสามารถในการรับรู้ถึงความต้องการของคนอื่นได้ โดยทักษะการบริหารจัดการทางด้านอารมณ์นี้ ต้องมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

 • สามารถเข้าใจ เห็นใจ และเอาใจใส่ผู้อื่น
 • สามารถควบคุมจัดการอารมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแยกแยะระหว่างความรู้สึกและความคิดได้
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

7. ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill)

ทักษะการเรียนรู้ เป็นทักษะที่เราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพราะทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งหากไม่มีการพัฒนาตัวเองแล้วหรือนิ่งอยู่กับที่ จะส่งผลให้ถูกคนอื่นวิ่งแซงกันไปอย่างรวดเร็วเลยก็ว่าได้ ที่สำคัญคือ การเรียนรู้นั้น เราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ โดยมีวิธีการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

 • เปิดใจยอมรับความคิดเห็นจากผู้อื่น
 • เรียนรู้จากผู้อื่น หรือหาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา
 • สามารถเรียนรู้ได้จากทุกสถานการณ์ที่ต้องเจอ
8 ทักษะการทำงานในยุคดิจิทัล

8. ทักษะการเล่าเรื่องและการสื่อสาร (Storytelling Skill)

ทักษะการเล่าเรื่องและการสื่อสารที่ดี นับว่าเป็นอีกหนึ่งทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากการทำการตลาดในทุกวันนี้ เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารจำนวนมาก ซึ่งคนที่สามารถเล่าเรื่องข้อมูลเหล่านั้นได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจมากที่สุด ถือว่าได้เปรียบเลยค่ะ โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์ เป็นต้น

 • การนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ตรงต่อความต้องการและเชื่อมโยงกับผู้ฟังได้ดี
 • สามารถสื่อสารและถ่ายทอดได้ดี เข้าใจง่าย

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับทักษะเหล่านี้ ที่สำคัญมากในยุคการทำงานดิจิทัล แอดมินหวังว่าทุกคนได้รับความรู้ดี ๆ และนำไปปรับใช้ ตลอดจนสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานตามที่ได้หวังไว้นะคะ

 

 

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่