สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้แอดมินของเว็บไซต์ Jobcute มีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับทักษะของนักออกแบบที่นักวิชาการได้แนะหลักสูตรออกแบบในสถาบันระดับอุดมศึกษาไว้ก่อนหน้านี้ ว่าควรเพิ่มภาคปฏิบัติให้มากขึ้น และยังได้เผยทักษะอีก 5 ข้อที่นักออกแบบจำเป็นต้องมีเพื่อปิดจุดอ่อนในโลกของการทำงานจริง

ทางด้าน ผศ.ดร.รชพร ชูช่วย อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวว่า การเรียนการสอนด้านการออกแบบนั้น ต้องมุ่งพัฒนาให้เด็กสามารถนำความรู้และทักษะที่ใช้ได้จริง เข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในขั้นตอนการทำงาน และสามารถต่อยอดพัฒนาศักยภาพของตนในโลกของการทำงานอีกด้วย

การเป็นนักออกแบบที่ดีนั้น ต้องรู้จักเครื่องมือ ทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติได้ อีกทั้งในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ นับว่าเป็นตัวชี้วัดสำคัญของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม

ปัจจุบัน นักออกแบบรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ขาดทักษะและความเข้าใจในการทำงานอย่างจริงจังด้านต่างๆ เช่น ความต้องการของตลาดโลก กระบวนการทำงานจริง ทักษะทางสังคมและการเชื่อมโยง ซึ่งทำให้ช่วงรอยต่อหลังจากจบการศึกษาอาจจะทำให้บัณฑิตเกิดความท้อถอยในด้านอาชีพนี้

ดังนั้น ในโลกปัจจุบันนักออกแบบทุกคนจำเป็นต้องมีความเป็นนักออกแบบเชิงสัมพันธ์ โดยต้องมีทักษะ 5 ประการที่สำคัญ เพื่อสามารถทำหน้าที่นักออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ดังต่อไปนี้

5 ทักษะของนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องมี

1.ทักษะผู้ประกอบการ นักออกแบบทุกคนต้องมีทักษะการเริ่มต้นธุรกิจ โดยสามารถใช้แนวคิดเกี่ยวกับการทำสตาร์ทอัพ เพื่อให้สามารถเริ่มงานโปรเจกต์ที่ได้ออกแบบไว้ให้เกิดขึ้นจริงได้ โดยเริ่มต้นจากด้วยเงินทุนก้อนหนึ่งเพื่อสร้างงานต้นแบบ และใช้ในการนำเสนอแก่นักลงทุนในฐานะลูกค้า เพื่อให้เห็นภาพที่ได้ออกแบบไว้

5 ทักษะของนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องมี

2.ทักษะผู้อำนวยความสะดวก นักออกแบบทุกคนต้องอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุน และวิศวกรต่างๆ เช่น อำนวยความสะดวกในเรื่องการหาข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรมหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในงานกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจถึงขั้นตอนและมองเห็นเป้าหมายในการทำงานได้ตรงตามที่ออกแบบไว้

5 ทักษะของนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องมี

3.ทักษะผู้ตัดสินใจ อีกหนึ่งทักษะที่ถือว่าเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับนักออกแบบเช่นกัน คือ การตัดสินใจ และสามารถเป็นผู้นำในเรื่องการตัดสินใจให้กับทีมได้ เพราะนักออกแบบเป็นผู้ที่เห็นภาพและเข้าใจในรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโปรเจกต์ โดยการตัดสินใจนั้นจำเป็นต้องมาพร้อมกับการรับผิดชอบและการหาวิธีการแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

5 ทักษะของนักออกแบบรุ่นใหม่ต้องมี

4.ทักษะนักสื่อสาร นักออกแบบต้องมีทักษะการสื่อสารขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารกับนักลงทุนได้ ตลอดจนสามารถสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้เข้าใจในรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน นอกจากนี้สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นภาพรวมและรายละเอียดของโปรเจกต์เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

5.ทักษะผู้เร่งปฏิกิริยา นักออกแบบทุกคนล้วนต้องสามารถสร้างให้นักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์และผู้ปฏิบัติงานทุกคนเห็นถึงประสิทธิภาพของงานออกแบบ เพื่อให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้ตามตรงที่ออกแบบไว้

ทักษะทั้ง 5 ประการนี้สอดคล้องกับ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ได้กล่าวว่า การจะพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมการออกแบบของประเทศนั้น หัวใจสำคัญของการพัฒนานี้คือ การพัฒนาบุคลากรให้สามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้บริโภคและทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก TCDC จึงได้สนับสนุนผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาด้านการออกแบบทั่วประเทศไทยเข้าถึงฐานข้อมูลต่างๆที่มีความสำคัญในการออกแบบ

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่