การที่จะเป็นผู้บริหารที่ดี มีคุณสมบัติทีเหมาะสมในการทำงานบริหารได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง วันนี้ทางเว็บไซต์ Jobcute มีบทความดีๆมาฝากทุกท่านให้ได้อ่านกันค่ะ

อันดับแรก ผู้บริหารคือ ผู้นำที่มีความรู้และความสามารถหลายอย่าง และสามารถแบ่งงานให้ได้ตามความสามารถของแต่ละบุคคลอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้บริหารยังต้องสามารถแนะนำการทำงานให้ได้อย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใการทำงาน

บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้บริหาร

1. มีความรู้ ความสามารถในหลายๆด้าน และมีความทันสมัย

เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ผู้บริหารต้องมีความรู้และความสามารถในหลายๆด้าน รวมถึงต้องอัพเดตเทรนด์ความรู้อยู่สม่ำเสมอ ติดตามข่าวสารความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ในองค์กรเพื่อสามารถสอนเรื่องต่างๆให้บุคลากรในองค์กรให้มีความเข้าใจในหน้าที่ของตนมากขึ้น

2. มีบทบาทหรืออิทธิพลต่อบุคลากรในหน่วยงาน

ผู้บริหารมีหน้าที่สำคัญในการบริหารงานให้บรรลุและประสบผลสำเร็จได้ ผู้นำจึงจำเป็นต้องสั่งการให้ทุกฝ่าย ทุกหน่วยงานสามารถดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารต้องมอบงานให้กับบุคลากรให้เหมาะสมอีกด้วย

3. เป็นผู้ที่จัดหาสิ่งต่างๆในการดำเนินงาน มีบทบาทมากกว่าผู้อื่น

ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในเวลาเดียวกันและมีบทบาทมากกว่าผู้อื่น เช่น ต้องหาทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ เพื่อมาดำเนินในงานองค์กรและเพื่อให้งานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย

4. ต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์อันดีงามในองค์กร และเป็นที่ยอมรับจากบุคลากรให้เป็นผู้นำ

อีกหนึ่งหน้าที่ของผู้บริหาร คือ ต้องเชื่อมสัมพันธ์ของหน่วยงานและบุคลากรเพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นอกจากนี้สามารถทำงานให้องค์กรมีประสิทธิภาพมากที่สุด

บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
11 อย่างที่ผู้บริหารควรมี
 1. มีภาวะความเป็นผู้นำ จูงใจให้บุคลากรทุกคนเต็มใจร่วมมือ และสามารถบริหารผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีเมตตาธรรม ไม่มีความอคติหรือไม่ยุติธรรม ไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวในการตัดสินใจ รู้จักเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม
 3. อยู่บนพื้นฐานของเหตุผลและความถูกต้อง ต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม และตัดสินใจในการแก้ปัญหาจากพื้นฐานเพื่อความถูกต้อง
 4. ต้องเป็นนักคิดวิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. มีการสร้างวิสัยทัศน์ ต้องมีมุมมองที่มองเห็นถึงอนาคตว่าจะเป็นอย่างไร
 6. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในหลายๆด้าน ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การจัดการที่ดี และรู้จักบริหารในส่วนต่างๆได้
 7. อัพเดตเทรนด์ความรู้และข้อมูลที่ทันสมัย ผู้บริหารต้องมีองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อการตัดสินใจในการบริหาร หรือสามารถตัดสินใจในหลายๆด้าน
 8. รู้และเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ผู้บริหารต้องรู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเอง ดูแลหน้าที่ของตัวเองอย่างเหมาะสม ไม่ก้าวก่ายงานที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ
 9. กล้าตัดสินใจ ผู้บริหารต้องกล้าในการตัดสินปัญหา ไม่ลังเลในความคิด
 10. มีวิธีและเทคนิคในการตัดสินใจและแก้ปัญหาต่างๆอย่างถูกต้อง มีทักษะและวิธีการที่เหมาะสม รวดเร็ว และถูกต้องในการตดสสินใจในแต่ละเรื่อง
 11. มีมนุยสัมพันธ์ที่ดี การเป็นนักบริหารมืออาชีพ จะต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกับลูกน้อง เพื่อน และบุคคลทั่วไปก็ตาม
บทบาท หน้าที่ และคุณสมบัติของผู้บริหารที่ดีนั้นเป็นอย่างไร
8 หลักการของผู้บริหารที่ดี เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 1. การวางแผน คือ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กรต้องให้ความร่วมมือกันในการวางแบบโครงสร้างในอนาคต เพื่อให้การทำงานบรรลุตามเป้าหมายที่ได้วางไว้
 2. การจัดวางระบบ คือ ผู้บริหารต้องกำหนดหน้าที่ให้กับบุคลากรในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองให้ชัดเจนและต้องเหมาะสมกับบุคลากรอีกด้วย
 3. การรับบุคลากรเข้ามาทำงาน คือ การจัดหรือเพิ่มจำนวนบุคลากรที่มีความสามารถมารับตำแหน่งในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
 4. การอำนวยการ คือ ผู้บริหารต้องตัดสินใจ สั่งการบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆอีกด้วย
 5. การควบคุม คือ การจัดงานทุกอย่างให้เป็นตามระเบียบแบบแผนตามที่ได้ตั้งไว้
 6. การประสานงาน คือ ผู้บริหารต้องติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด
 7. การเสนอรายงาน คือ การรายงานผลปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ได้ทราบการเคลื่อนไหว
 8. การจัดการงบประมาณ คือ การจัดสรรการใช้ทรัพยากรที่มีในองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจัดระบบการใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับงานที่ได้ตั้งไว้อย่างเหมาะสม

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่