โดยทั่วไปแล้ว หลายคนที่ทำงานในองค์กรย่อมต้องการเลื่อนขั้นตำแหน่งสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อความมั่นคงในชีวิตของการทำงาน ทั้งนี้หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งไปเป็นหัวหน้างานหริผู้บริหาร สิ่งที่ต้องมีคือ ต้องมีทักษะในการบริหารซึ่งคุณสามารถฝึกได้ ถึงแม้ว่ายังไม่ได้เป็นผู้บริหารก็ตาม การบริหาร จัดว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการบริหารและขับเคลื่อนองค์กร เนื่องจากหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารนั้น เป็นผู้วางแผนกลยุทธ์ต่าวๆ โดยที่ผู้บริหารต้องเข้าใจในเรื่องของการบริหารองค์กรและธุรกิจ การเงิน การสื่อสาร เทคโนโลยีใหม่ๆ และรวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการทำงาน การค้าเพื่อนำความรู้ต่างๆมาบูรณาการเพื่อเป็นทิศทางการทำงานของพนักงานหลายๆคน หลายแผนกๆ ทำให้สามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ ทางเว็บไซต์ Jobcute มีบทความและเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะของผู้บริหารว่ามีอะไรบ้าง

การเป็นผู้นำกับการบริหารงาน

โดยปกติแล้ว หากพูดถึงทักษะการบริหารแล้ว มักจะมาพร้อมกับการพูดถึงทักษะความเป็นผู้นำอีกด้วย เพราะทักษะ 2 ทักษะนี้มีความคล้ายคลึงกันมาก คือ จะต้องมีทักษะในการแก้ปัญหา การตัดสินใจแบบเด็ดขาด การวางแผน การบริหารเวลา และการสื่อสารที่ชัดเจนที่สุด การเป็นผู้บริหารที่ดี จำเป็นต้องมีทักษะทั้งสองอย่างที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้

ทักษะการบริหารและผู้นำนั้นมีความแตกต่างกัน การบริหารจะเป็นเรื่องของการทำงานภายในองค์กรหรือบริษัท ที่ทำหน้าที่ควบคุมประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งหน้าที่ของผู้บริหาร คือ ต้องมั่นใจว่าแผนกต่างๆสามารถทำงานร่วมงานกันเป็นอย่างดี และให้บริษัทเดินหน้าไปตามที่แผนได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำ เป็นเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมถึงการกระจายงาน และสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย

Business Corporate People Working Concept

ทักษะการวางแผนงาน

สืบเนื่องด้วยผู้บริหารนั้นมีได้หลายระดับ บางองค์กรอาจจะไม่ได้สูงมากไม่ถึงกับการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง แต่จำเป็นต้องมีทักษะการวางแผน เพราะจะต้องเป็นผู้กำหนดวัตถุประสงค์ของการทำงาน และแผนการทำงานที่จะให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ดังนั้น การวางแผนงานจะให้ออกมาดีนั้นต้องเข้าใจว่าทรัพยากรอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ สิ่งของ หรือเวลาที่จะต้องทำงานให้บรรลุ เพื่อจะได้วางแผนได้ว่ากระจายการทำงานเป็นกี่ส่วนและใครเป็คนรับผิดชอบส่วนไหนบ้าง

ทักษะการจัดระบบงานให้ไหลลื่นตามแผน

การจัดระบบงานเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนแต่เป็นงานใหญ่ในระดับหนึ่ง ในขณะที่แผนการอาจจะเป็นระดับกลุ่มเล็กๆ แต่ระบบเป็นโครงสร้างของการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นจนงานเสร็จ การจัดการให้เป็นระบบ คือ การสร้างโครงสร้างหรือสนับสนุนแผนการให้สำเร็จ ซึ่งต้องมีการวางแผนว่า งานจะออกมาในรูปแบบใดแลเมื่อเสร็จแล้วต้องส่งงานต่อให้ใคร และต้องตรวจให้เสร็จภายในวันที่เท่าไหร่ จากนั้นจะวัดผลออกมาอย่างไร เพื่อนำผลไปปรับปรุงต่อไป

ทักษะการประสานงานให้ทุกฝ่าย

ผู้บริหารทุกคนนต้องรู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้น และในอนาคตกำลังจะเกิดอะไรขึ้น และคาดการณ์ได้ว่า หากสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น จะต้องจัดการอย่างไรรวมถึงใครจะเป็นผู้จัดการให้ หากพนักงานในทีมไม่เข้าใจในภาพรวม ไม่เข้าใจในบางอย่าง หรือต้องการความช่วยเหลือใดๆก็ตาม ผู้บริหารจะต้องเป็นคนที่รับรู้และแก้ไขสถานการณ์ให้เร็วที่สุด การประสานงานจึงเป็นอีกหนึ่งทักษะที่จะทำให้ระบบและแผนงานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ทักษะควบคุมดูแลงานทุกขั้นตอน

ทักษะการควบคุม คือ การดูแลติดตามงานต่างๆ ว่าเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้หรือไม่ และหากมีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามที่ได้วางแผนไว้ ต้องรีบแก้ไขทันที  อาจจะรวมการทำงานตั้งแต่การทบทวนแผนธุรกิจว่างานที่ทำออกมาจะถูกต้องตามแผนหรือไม่ ตรวจสอบความถูกต้อง และตรวจดูว่างานที่ออกมาได้มาตรฐานตามที่วางแผนไว้หรือไม่ และต้องควบคุมไม่ให้เงินที่ต้องใช้เกินกว่างบประมาณที่วางเอาไว้ด้วย

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่