ทางจ๊อบไทยดอทคอม ได้เผยว่า 3 สายงานที่หุ่นยนต์จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ 3 ทักษะที่มนุษย์ยังมีความสามารถเหนือกว่าหุ่นยนต์

ทางคุณแสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้ง และหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการ เว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) ได้กล่าวว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้โลกธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง จนทำให้หลายๆองค์กรรต่างนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานมากขึ้น ซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรารู้จักกันดีคือ เรื่องระบบอัตโนมัติ หรือปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ที่มีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลากหลายอาชีพ ทำให้หลายคนเกิดความวิตกกังวลว่าหุ่นยนต์จะเข้ามาทำหน้าที่ทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดในระยะเวลาอันใกล้นี้ แต่หากวิเคราะห์ข้อมูลดูแล้ว พบว่า งานที่หุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนแทนมนุษย์นั้นมักจะเป็นงานที่มีรูปแบบในการทำงานเดิมๆซ้ำๆ หรือเป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการวิเคราะห์หรือคำนวณข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำมากกว่ามนุษย์ ดังนั้น ระบบการทำงานของ AI จะมีผลเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

งานบางสายงานหุ่นยนต์สามารถเข้ามาทดแทนมนุษย์ได้ แต่บางสายงานหุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำแทนมมุษย์ได้ เช่น งานที่จำเป็นต้องใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ งานที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น ตลอดจนงานที่มนุษย์สามารถนำจุดแข็งของหุ่นยนต์มาใช้และทำงานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

3 อาชีพที่หุ่นยนต์จะมาช่วยทำงาน และ 3 ทักษะที่มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์

อาชีพด้านการบริการ เช่น พนักงานจองตั๋วเครื่องบิน, พนักงานต้อนรับในโรงแรม เป็นต้น ปัจจุบันแนวโน้มในการใช้งานหุ่นยนต์ในภาคการบริการมีโอกาสแซงหน้าหุ่นยนต์ภาคการผลิต โดยเห็นว่ามีองค์กรจากหลากหลายธุรกิจที่นำหุ่นยนต์ช่วยในการให้บริการ หุ่นยนต์สามารถเข้ามาช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าที่ใช้บริการ แต่หากเป็นที่ซับซ้อนที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำแทนได้ ท้ายที่สุดมนุษย์ต้องเป็นคนทำงานนั้นอยู่ดี ถึงแม้ว่าระบบคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมหาศาลและรวดเร็วแค่ไหน ก็ยังไม่สามารถทำแทนมนุษย์ในเรื่องของการตัดสินใจตลอดจนการแสดงความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเป็นการบริการที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริง

3 อาชีพที่หุ่นยนต์จะมาช่วยทำงาน และ 3 ทักษะที่มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์

อาชีพเฉพาะทาง เช่น ผู้ช่วยแพทย์ ปัจจุบันหุ่นยนต์มีบทบาทเข้ามาทำงานในแวดวงการแพทย์มากขึ้น ที่เห็นได้ชัดคือ การผ่าตัด โดยหุ่นยนต์นั้นสามารถทำงานร่วมกับมุนษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์ยังมีข้อจำกัดหลายอย่าง เช่น การผ่าตัดอวัยวะบางส่วน ที่จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากแพทย์เป็นหลัก รวมถึงยังต้องอาศัยทักษะการตัดสินใจในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่มีในมนุษย์เท่านั้น

3 อาชีพที่หุ่นยนต์จะมาช่วยทำงาน และ 3 ทักษะที่มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์

อาชีพให้คำปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน ในปัจจุบันมนุษย์ได้พัฒนาหุ่นยนต์ที่จะช่วยให้คำปรึกษาด้านการลงทุนผ่านซอฟแวร์การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพื่อที่จะแนะนำให้นักลงทุนจัดสรรเงินทุนในสินทรัพย์ต่างๆได้อย่างเหมาะสม และข้อมูลที่ได้มามีความแม่นยำสูง

เนื่องจากบางสิ่งบางอย่างมีความซับซ้อนเกินกว่าที่หุ่นยนต์จะเข้าใจและทำแทนได้ จากเนื้อหาข้างตันชี้ให้เห็นว่ายังมีทักษะอีก 3 ทักษะที่เหนือมนุษย์และหุ่นยนต์ไม่สามารถทดแทนได้ คือ

3 อาชีพที่หุ่นยนต์จะมาช่วยทำงาน และ 3 ทักษะที่มนุษย์เหนือกว่าหุ่นยนต์
  • ทักษะทางสังคม เนื่องจากโลกนี้ประกอบไปด้วยหลายสิ่งหลายอย่าง มุนษย์จึงจำเป็นต้องเรียนรู้การเข้าสังคมและพึ่งพาอาศัยกัน ผ่านการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการพูด ฟัง แสดงออก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางบวกให้เกิดขึ้น
  • ทักษะทางอารมณ์ เนื่องจากมนุษย์มีความสามารถในการตระหนักรู้ถึงความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น และต้องใช้สิ่งดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
  • ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากมนุษย์มีความซับซ้อนและมีความสามารถในการคิดในหลากหลายรูปแบบ จนนำไปสู่การคิดค้นและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้น

จะเห็นได้ว่าทักษะบางทักษะยังเป็นจุดแข็งของมนุษย์ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถเข้ามาทดแทนในการทำงานได้ แม้ว่าการพัฒนาของเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น มนุษย์จำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาทักษะดังกล่าว รวมถึงทักษะเฉพาะด้าน ตลอดจนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โลกการทำงานของมนุษย์และหุ่นยต์ในอนาคตสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

ความคิดเห็นของคุณ

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่